Dân Chúa Âu Châu

Media Gallery

Photo Gallery

Album 2/2

Sinh hoạt & Văn nghệ

- Đại hội Công giáo kỳ thứ 40, tổ chức từ 14.05 đến 16.05.2016 tại Aschaffenburg, Đức quốc


Photographer:

"Nguyễn Bình & Đức Mai"